:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۰
:: English Section
P یادداشت
كمي تعامل و اندکی ديالوگ براي معماري بهتر

آذر مهاجرشايد حتي تصور اين مسئله كه در كشور ما، در همين عصر تشكل هاي كوچك و بزرگ فعال در زمينه معماري، و نهادها و سازمانهاي مرتبط با معماري و شهرسازي و تعداد معماران و دفاتر مهندسان مشاور آنقدر هست كه شايد نتوان آمار دقيقي از آنها ارائه كرد، چندان ساده نيايد. اما حقيقت است كه بسيارند فعالان اين حوزه و به همين ميزان نيز مي توان تزايد آرا و افكار و انديشه ها و شيوه هاي گونه گون را در ميان معماران ديد. اگر از اين همه، تنها جمعي از معماران تاثيرگذار، انديشمند، خلاق و مطرح را نيز مد نظر قرار دهيم باز اين تنوع به حدي هست كه براي جامعه امروز و معماري اين زمانه، كمي زياد به نظر برسد.
هميشه و همواره كميت حضور صاحبان يك حرفه نشان و نمادي بودي از روند رو به رشد آن حرفه و اتفاقاتي خوشي و يا لااقل نويدي از اتفاقاتي خوش در آينده اي نه چندان دور. اما در مورد معماري آنچنان كه رشد كمي اتفاق افتاده، شاهد رشد كيفي و يا به عبارتي شاهد رشد معماري به عنوان يك هنر-صنعت نبوده ايم و اين ادعا هيچ دليل براي اثبات نمي خواهد چرا كه نيست كسي كه بتواند آن را انكار كند....
عليرغم خلق آثاري در خور توجه كه البته نمونه هايي منومانتال بوده اند از معماراني كه به رنج فراروان توانسته اند آن را به انجام برسانند و به قولي از روي كاغذ به واقعيتي قابل لمس بدل كنند، بيشتر آنچه در فضاي معماري امروز و از معماران دانش آموخته مي بينيم، حاصل فرايندي پيچيده اند كه گويي هرگز فرصتي براي رسيدن به بلوغ و ظهور معمارشان، بوجود نيامده است.
معمار امروز در روند آموزش، دوره اي را سپري كرده كه به هر دليل، تفاوتهاي بسيار (نه لزوما ارتقا) با معماران حتي يك ورودي پيش يا پس از خود دارد و در حقيقت در فراگيري الفباي معماري خلاصه شده است و شايد اين ذات به ذات آموزش معماري ارتباط داشته باشد. شناخت معماري، درك جايگاهش به عنوان معمار و خلاقيت مبتني بر اين دو مي ماند به عهده تربيت ها و تمرين هاي خود معمار آنهم در صورتي كه لزومش را احساس كند. در فضايي بي متولي، اما پر مدعي، حضور در بازار كار را تجربه مي كند و همه چيز در نهايت به او و شناختش از مولفه هاي رشد و پيشرفت بستگي دارد كه بتواند موفق بشود يانه! بتواند مطرح بشود يا نه و بتواند دست كم، خويش را و انديشه ها و دانشش را بي كم و كاست در آثارش به ظهور برساند.
براي هنرمداني كه به يكباره به دنياي مدرن پرتاب مي شوند و در راه رسيدن به بلوغ حرفه اي، فاصله بلند تجربه تا خلاقيت را به شبي طي مي كنند، عجيب نيست كه چندان تمايلي به درك حضور ديگران و كشف و شهود در آثارشان نداشته باشند... و آنچه بر همه دردهاي معماري امروز افزوده، كثرت انديشه معماران نيست، عدم تمايل آنها به برقراري ديالوگ با يكديگر است.
در گستره نه چندان وسيع معماران مطرح حال حاضر كشورمان هم كمتر مي توان معماري را يافت كه مشتاقانه، به لمس و درك تئوري ها و انديشه هاي همكارانش بپردازد و با در جهاني با اين همه كثرت، با رغبت به گفت و شنود با ديگري اقدام كند. اين همه نشست و جلسه و كنفرانس و همايش و بزرگداشت و... هم گاه در حد كاري براي پر شدن كارنامه حرفه اي برگزاركنندگان و يا خرج بودجه هاي پيش بيني شده باقي مي مانند و از نتيجه تعامل ها هيچ نمي بينيم.
از همه شنيده ها و نقل قول هاي يك معمار درباره معماري ديگر كه بگذريم و همه تقابل ها را كه گاه وجه رسمي و جناهي به خود مي گيرند را نيز ناديده بگيريم، چه تاثيري مي توان در معماران و معماري امروز ديد كه برآيند آرا و انديشه هاي معماران اين عصر باشد؟ معماري امروز كمي هم نيازمند تعامل، هم انديشي و ديالوگ بين معماران امروز است...

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری